คำสั่งงานประกันคุณภาพ

1. ปี 2559

2. ปี 2560

3. ปี 2561

4. ปี 2562

5. ปี 2563