ข้อมูลครู

ลำดับที่

รายการ

ชาย

หญิง

รวม

 1

ผู้บริหาร

1

0

1

 2

ครู

17

17

34

 3

พนักงานราชการ

0

0

0

 4

ครูอัตราจ้าง

0

2

2

 5

เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

0

1

1

 6

ลูกจ้างประจำ

3

0

1

 7

แม่บ้าน

0

1

1