มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ส่งเสริมการฝึกอาชีพและสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน