ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียน  10  มิ.ย.  59

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

รวมมัธยมศึกษาปีที่  1

62

59

121

รวมมัธยมศึกษาปีที่  2

60

85

145

รวมมัธยมศึกษาปีที่  3

62

53

125

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

184

197

381

รวมมัธยมศึกษาปีที่  4

41

50

91

รวมมัธยมศึกษาปีที่  5

40

51

91

รวมมัธยมศึกษาปีที่  6

39

39

78

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

120

140

260

รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น

304

337

641