แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

ประวัติผู้ทำผลงาน

 

นางเนตรอนงค์  สุขจิต

ครู  คศ.2

ผลงาน  :  ปกหน้า   ปกหลัง    คำนำ   คำชี้แจงสำหรับครู  

                         คำชี้แจงสำหรับนักเรียน      แบบฝึกทักษะการเรียนรู้