กลุ่มบริหารงานวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ

1. แผนการจัดการเรียนรู้

2. วิจัยในชั้นเรียน

3. ปพ.5 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2