ประวัติผู้ทำผลงาน

นายชนาธิป สิทธิพรหม

ครู  คศ.2

ผลงาน  :  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เพลงประกอบ

รายวิชา อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา      

บทคัดย่อ