รายงานผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนพรัตน์  จรูญประโคน
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
 
ผลงาน   รายงานผลการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายวิชาการแต่งคำประพันธ์ไทย โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนและการเรียนรู้รูปแบบซิปปา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6