กรรมการสถานศึกษา

                                     กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

 

ตำแหน่ง

ชื่อ สกุล

ตำแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษา

ประธาน(มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสมใจ  เขมะปัญญา

ประธาน

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายสมบัติ  ชุมพล

กรรมการ

ผู้แทนครู

นางนิธนันท์  เครือคำ

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายคง  ศักดิ์ศรีท้าว

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น

นายเฉลิมชัย  แกประโคน

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

นางกุหลาบ  จันคนานุรักษ์

กรรมการ

ผู้แทนพระสงค์

พระอาจารย์วิชัย  วรจิตโต

กรรมการ

ผู้แทนพระสงค์

พระอาจารย์บุญเยี่ยม ปุญญผโล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพัชนี  ทาหนองเภา

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางจันทรา  บุญสิงห์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบุญลือ กะการดี

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสด สัทธะประโคน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพนมพงษ์  ราชมงคล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประกาย  ศรีเหมือน

กรรมการ

ผู้อำนวยการ

นายภูวาถ ยุพานวิทย์

เลขนุการ