แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์

ระวัติผู้ทำผลงาน

 

 

นางอรฤดี  ใยยอง

ครู  คศ.2

ผลงาน  :  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์ เล่มที่ 2 การอ่านโฆษณา (Reading Advertisement)