เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนดีศรีตำบล  บริการชุมชน  สร้างคนดีมีคุณภาพ