อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ลูกโนนเจริญพิทยาคมเป็นผู้ประพฤติดี  

มีความเป็นไทย  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง