ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม ตั้งอยู่ 120 หมู่ที่  1 ตำบลโนนเจริญ  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2525  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดไตรคงคาราม  (ปัจจุบัน คือวัดบ้านโนนเจริญ) เป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525  โดยมี  นายชอบ  บาลโสง  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  ปัจจุบันมี นายภูวนาถ  ยุพานวิทย์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีพื้นที่ 34 ไร่ อยู่ในเขตชุมชน การคมนาคมสะดวก อาคารสถานที่เพียงพอ  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  จำนวน  641  คน   ข้าราชการครู จำนวน  34  คน  ครูอัตราจ้าง จำนวน  4  คน  เขตพื้นที่บริการ  3  ตำบล  คือ  ตำบลโนนเจริญ  ตำบลหินลาด  และตำบลเขาดินเหนือ และมีนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการเดินทางมาเรียนด้วย  คือ   นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  รวมโรงเรียนในเขตบริการ 15 โรงเรียน

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาเดิม ให้จัดชื้อรถมินิบัส  45 ที่นั่ง ไว้บริการ รับ - ส่งนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากที่ตั้งโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2536  และได้ใช้บริการรับ-ส่ง  นักเรียนทุกวันจนถึงปัจจุบัน   โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  มีอาคารเรียน 4 หลัง  เป็นแบบ  108   3 หลัง  แบบ  216   1 หลัง  มีอาคารประกอบอื่น ๆ อาทิ อาคารหอประชุม  1  หลัง  อาคารฝึกงาน  1  หลัง  บ้านพักผู้บริหาร  1  หลัง   บ้านพักครู  6  หลัง  บ้านพักนักเรียน  4  หลัง  บ้านพักนักการภารโรง  3  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  4  หลัง  สระว่ายน้ำ  1  แห่ง