ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน  คือ    คนดี  งานดี

                 คนดี  คือ  บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของสังคมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ

                งานดี  คือ  บุคคลผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมที่จะทำงาน ร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์