เป้าประสงค์

๑.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกันตามสิทธิ์และเต็มตามศักยภาพ

๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านอาชีพ เพื่อพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

๔. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษา

๕. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน