พันธกิจ

พันธกิจ

                ๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างเสมอภาค

                ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกความเป็นไทย รักสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ

                ๓.  นำเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาสื่อ    นวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอน

                ๔. นำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

                ๕. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาการศึกษา