วิสัยทัศน์

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมเป็นโรงเรียนดีในชุมชน  สร้างคนดีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนระบบการจัดการสู่มาตรฐานการศึกษา  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง